People

Klara Kranebitter

Klara Kranebitter

Klara Kranebitter

Researcher
Institut für Angewandte Sprachforschung

T 221 550 1740 93+

Projects

1 - 5
Project

SSL-Eurac

Arbeitsschutztexte und gendergerechte Sprache in Eurac Research

Duration: September 2021 - December 2022Funding:
Internal funding EURAC (Project)