InGEPaST

ABI - The Intersection of Gender and Ethnicity in Socioeconomic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times

  • Deutsch
  • English
  • Italiano
InGEPaST
  • Project duration: -
  • Project status: finished
  • Funding:
    Provincial P.-L.P. 14. Mobility (Province BZ funding /Project)
  • Institute: Institute for Minority Rights

The Intersection of Gender and Ethnicity in Socioeconomic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times (InGEPaST)


*Versió en CATALÁ a continuació*


Background

Covid-19, besides taking a huge toll on human lives, has also caused the loss of millions of jobs, and has significantly exacerbated existing social inequalities as well as triggered new ones. As widely evidenced, migrants, ethnic minorities, women, and LGBTIAQ+ (lesbian, gay, bisexual, transgender, gender diverse, intersex, queer, asexual and questioning) individuals are among the hardest-hit sectors of society. These adverse and asymmetric effects have proven true also in sub-state units that had a healthy pre-pandemic economy, such as South Tyrol and Catalonia. Indeed, gender inequality is still far from being eradicated and continues to affect our daily lives.


About the project

The project “The Intersection of Gender and Ethnicity in Socioeconomic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times (InGEPaST)” aims to explore the intersection of gender and ethnicity vis-à-vis socioeconomic participation in two sub-state units that share similar autonomous settings and societal challenges (South Tyrol and Catalonia) to provide innovative solutions for enhancing the access to employment, education, and social and public services of women and LGBTIAQ+  individuals in a post-pandemic scenario.

InGEPaST thus works with the real-world gender policies’ stakeholders (women and LGBTIQ+ individuals and their associations) as well as local policymakers by conducting empirical research in both South Tyrol and Catalonia. The project’s outputs include not only solid scientific results but also a set of policy indications in the field of socioeconomic participation in South Tyrol.

Finally, InGEPaST serves as a socio-legal research vehicle to assess and promote the local application of the Sustainable Development Goals (SDGs) nos. 5 (gender equality), 8 (decent work and economic growth), 10 (reduced inequalities), and 16 (peace, justice and strong institutions) and of the three principles of universal values (human rights-based approach; leave no one behind; gender equality and women’s empowerment).


Partner:

Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (Territory, Citizenship and Sustainability Research Group, Faculty of Legal Sciences)

https://www.dret-public.urv.cat/en/territory-citizenship-and-sustainability-research-group-en/

https://www.dret-public.urv.cat/en/territory-citizenship-and-sustainability-research-group-en/human-rights/


Funding:

The project “The Intersection of Gender and Ethnicity in Socioeconomic Participation in South Tyrol and Catalonia in Post-Pandemic Times (InGEPaST)” is funded by the Autonomous Province of Bolzano-South Tyrol – Innovation, Research, University and Museums Department (Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige – Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei).


For further information: Alexandra Tomaselli – alexandra.tomaselli@eurac.edu

Twitter: https://twitter.com/ge_tproject

Facebook: https://www.facebook.com/IngepastProject

Instagram: https://www.instagram.com/ingepastproject2022
*****Interseccionalitat de Gènere i Etnicitat en la Participació Socioeconòmica al Südtirol /Tirol del Sud i Catalunya en temps postpandèmia (InGEPaST)


Antecedents

La pandèmia de la Covid-19, a més d'haver trencat milions de vides humanes, ha provocat la pèrdua de milions de llocs de treball i ha agreujat en gran mesura les desigualtats socials existents, creant-ne de  noves. Com és sabut,  els emigrants, les minories ètniques, les dones i les persones LGBTIAQ + (lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals / gènere,  estranys, asexuals, "diversitat de gènere" i "gènere indeterminat") es troben entre els sectors de la societat que s'han vist  més afectats. Aquests efectes adversos i asimètrics també es van trobar en regions que gaudien d'una  economia sana  abans de la pandèmia, com el Südtirol/Tirol del Sud i  Catalunya.  De fet,  la desigualtat de gènere  continua sent difícil d’erradicar i continua afectant la nostra vida quotidiana. 


El projecte

El projecte "Interseccionalitat de gènere i etnicitat en la participació socioeconòmica al Südtirol/Tirol del Sud i Catalunya en temps postpandèmia -  InGEPaST" pretén explorar la intersecció de gènere i ètnia en la participació socioeconòmica en dues realitats com són el Tirol del Sud i Catalunya, que comparteixen sistemes d'autonomia similars i alguns grans reptes de les seves societats,  amb l'objectiu d'oferir solucions innovadores per millorar l'accés a l'ocupació, l'educació i els serveis públics i socials de les dones i  les  persones LGBTIAQ+ en un escenari postpandèmic.

Per això, InGEPaST treballa conjuntament tant amb les que són els/les* veritables* destinataris* de les polítiques de gènere, és a dir, les associacions de dones i les comunitats LGBTIAQ+, sigui a les/a els/* administrad/t* politic* en ambdós, el Südtirol/Tirol del Sud i Catalunya per mitjà d'una recerca de naturalesa empírica.  El projecte té com a objectiu proporcionar no només resultats científics vàlids, sinó també un conjunt d'indicacions polítiques en el camp de la participació socioeconòmica al Südtirol / Tirol del Sud.

Finalment, InGEPaST és un vehicle d'investigació científica sòcio-legal per avaluar i promoure l'aplicació local dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS/ ODS) número 5 (igualtat de gènere), 8 (treball decent i creixement econòmic), 10 (reducció de les desigualtats) i 16 (pau, justícia i institucions fortes) així com els tres principis de valor universal (l'enfocament basat en els drets humans; no deixar ningú enrere; igualtat de gènere i apoderament de les  dones).


Soci:

Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (Grup de Recerca Territori, Ciutadania i  Sostenibilitat, Facultat de Ciències Jurídiques)


Finançament:

El projecte “Interseccionalitat de Gènere i Etnicitat en la Participació Socioeconòmica en Südtirol /Tirol del Sud i Catalunya en temps post-pandèmics (InGEPaST)” és finançat per la Província Autònoma de Bozen-Tirol del Sud – Repartiment d’innovació, Recerca, Universitat i Museus.


Per a més informació: Alexandra Tomaselli – alexandra.tomaselli@eurac.edu

Twitter: https://twitter.com/ge_tproject 

Facebook: https://www.facebook.com/IngepastProject

Instagram:  https://www.instagram.com/ingepastproject2022


Publications
WP2 - Deliverable D.2.1 "Report on the thematic analysis of empirical data"
Tomaselli A (2023)
Report

More information: https://zenodo.org/record/7907547

https://doi.org/10.5281/zenodo.7907547

[Doppione] Webinar: "A che cosa serve l’8 marzo? Donne, dinamiche, diritti oggi"
Tomaselli A, Chiocchetti E, Crepaz K, Piras E, Taponecco F (2023)
Other contribution
Facing Intersectional Discrimination and Reducing Social Inequalities for Migrant Women and LGBTIAQ+ Individuals: the cases of South Tyrol (Italy) and Catalunya (Spain)

Tomaselli A (2023)
Presentation/Speech

Conference: 20th IMISCOE Annual Conference | Warsaw | 3.7.2023 - 6.7.2023

What hinders (an effective) socioeconomic participation of minority women? An intersectional analysis on South Tyrol and Catalonia
Tomaselli A (2023)
Presentation/Speech

Conference: ECMI Workshop MInority Women and Intersectionality | Flensburg | 10.7.2023 - 11.7.2023

Panel Discussant - Intersectionality and the Role of Local Politics
Tomaselli A (2023)
Presentation/Speech

Conference: ECPR General Conference 2023 | Prag | 4.9.2023 - 8.9.2023

Intersectional discrimination of women and LGBTIAQ+ individuals in their access to employment, education, and public services: the role of social drivers and of subnational policies
Tomaselli A (2023)
Presentation/Speech

Conference: ECPR General Conference 2023 | Prag | 4.9.2023 - 8.9.2023

Género y Etnicidad en Catalunya. Primeros resultados del proyecto de investigación “Interseccionalidad en la participación socioeconomica en Catalunya y Südtirol”
Tomaselli A (2023)
Presentation/Speech

Conference: Seminari de Recerca, CEDAT & Grup "Territori, Ciutatania, Sostenibilitat", URV | Tarragona | 2.2.2023 - 2.2.2023

Blog "Donne, migrazione e gender gap sul lavoro in Alto Adige"
Tomaselli A (2023)
Internet

More information: https://www.eurac.edu/en/blogs/mobile-people-and-diverse-soc ...

https://doi.org/10.57708/B148953507

The intersection of gender an ethnicity and the gender employment gap in South Tyrol and Catalunya
Tomaselli A (2023)
Presentation/Speech

Conference: Excluded Spaces| gender, identities and inequalities | online : 8.6.2023 - 8.6.2023

Gènere i ètnicitat a Catalunya. Resultats/dos projecte/proyecto “Interseccionalitat de Gènere i Etnicitat en la Participació Socioeconòmica al Südtirol/Tirol del Sud i Catalunya en temps postpandèmia (InGEPaST)”
Tomaselli A (2023)
Presentation/Speech

Conference: Gènere i ètnicitat a Catalunya Resultats/dos projecte/proyecto “Interseccionalitat de Gènere i Etnicitat en la Participació Socioeconòmica al Südtirol/Tirol del Sud i Catalunya en temps postpandèmia (InGEPaST)” | Tarragona | 7.6.2023 - 7.6.2023

Intersectional Perspectives on Gender and Politics
Crepaz K, Tomaselli A (2023)
Presentation/Speech

Conference: ECPR General Conference 2023 | Prag | 4.9.2023 - 8.9.2023

InGEPaST project - D.1.2 (WP1): Short report on fine-tuned methodology
Tomaselli A (2022)
Report

More information: https://zenodo.org/record/6531565#.YoNvB3VBxhE

https://doi.org/10.5281/zenodo.6531565

InGEPaST project WP1 – Deliverable D.1.1: Research Data Management Plan

Tomaselli A (2022)
Report

https://doi.org/10.5281/zenodo.6531621

Operationalizing intersectionality vis-à-vis gender- and ethnic-based socioeconomic inequalities at substate level
Tomaselli A (2022)
Presentation/Speech

Conference: Bridges 2022 - Bridges between disciplines| Gender in STEM and Social Sciences | Gandía – Valencia : 12.9.2022 - 16.9.2022

More information: https://bridges2022.com/

The intersection of gender and ethnicity in South Tyrol and Catalonia: a comparative perspective on the socioeconomic participation of women and LGBTIAQ+ individuals

Tomaselli A (2022)
Presentation/Speech

Conference: 19th Imiscoe Annual Conference | Oslo | 29.6.2022 - 1.7.2022

Gènere i Etnicitat: Un seminari sobre el projecte de recerca ‘La interseccionalitat en la participació socioeconòmica en Catalunya i Südtirol’
Tomaselli A (2022)
Presentation/Speech

Conference: Gènere i Etnicitat. Un seminari sobre el projecte de recerca “La interseccionalitat en la participació socioeconòmica en Catalunya i Südtirol” | Tarragona | 16.2.2022 - 16.2.2022

Related News
1 - 3
Project Partners