People

Clemens Egger

Clemens Egger

Clemens Egger

Technical Group Leader
Institut für Biomedizin

T 425550 1740 93+

Projects

1 - 1
Project

CHRIS-2D

CHRIS-2D: Dynamische Dateninfrastruktur zur Förderung biomedizinischer Forschung und Innovation in ...

Duration: June 2020 - December 2022Funding:
FESR (EU funding / Project)